اخبـارآرشـیو

درباره ما

ايرانيان و فارسى زبانان عزيز !!

ترديدى نمى توان داشت كه طيف ايرانيان مهاجر ، پديده اى نو در جهان بويژه در اسکنديناوى بشمار مى رود و در عين حال ، اكثريت قريب بإتفاق اين عزيزان ، بنحوى با ميهن مادر پیوندى نزديك دارند ، ولى بعلل شرايط پیچیده زندگى و گرفتاریهاى روزمره در غربت ، با كمبود اطلاعات و تازه ها درباره ميهن گرامى ، روبرو مى باشند .

سلام نورديك ، يكى از دهها و شايد صدها سايت فارسى زبان است كه دور از ميهن ديده به جهان گشوده ! و با این هدف ، پا به عرصه ارتباطات نهاده است که میان میهن مادر و ایرانیان مهاجر که نسل سوم آنها نیز از راه فرا رسیده است ، پلى استوار برقرار سازد !

این ( پل ) را که اميد است بيارى شما عزيزان ، براى هميشه استوارو پابرجا نگهداریم ، این ظرفیت را دارد كه بخشـى از نيازهاى اطلاعاتى ، روحى و معنوى شما عزيزان غربت نشـين را تأمين كند و در عين حال از خبرهاى اين ( مادر گربه نشان ) ! و مهربان و نیز رویدادهاى جهان را گرفته تا آدرس سایتهاى انترنتى ايرانى چه داخل ایران و چه خارج آن را ، دراختیارتان قرار دهــد .

سلام نوردیک همچنین این ويژگى برجسته را دارد كه بزرگترین فوروم ( تالار نوشتارى ) فارسى زبان جهــان را به كاربران ارجمند ، عرضه مى دارد !

لازم بياد آورى است كه سلام نورديك يك سايت ناوابسته و متعلق به همه ايرانيان و فارسى زبانان جهان است و تنها بيارى و مدد شما عزيزان ، مى تواند ، پابرجا بماند !!

براى مدیران اين سایت این نکته حائز اهمیت است که که سایت ، نیازهاى فارسى زبانان كشورهاى افغانستان ، تاجيكستان ، هندوستان ، عراق و ... و نيز انتظارات ساير هموطنان ما از ميان ساير اقليتهاى قومى و مذهبى را تا جائى كه در توان دارد ، تأمين كنــد .

يادآورى اين نكته ضرورى است كه سلام نورديك ، نيز يك سايت خدماتى ـ حرفه اى ـ شخصى بوده و كاملا مستقل عمل ميكند و به يارىشما عزيزان ، چه وسيله همفكرى و چه از طريق آگهى دادن به سايت ، نياز دارد تا بتواند افتخار ادامه خدمتگذارى كاربران ارجمند را داشته باشد .

به اميد آنكه آنهم پس از اینهمه تعارف و تعریف از خود ! ، سلام نوردیک در جهت تأمین بخشى از نيازهاى ايرانيان سـرفراز و همــه فارسـى زبانان كه بالقوه ، جزئى از ميراث عظيم پارسـى و افتخارات سـرزمين پهناور ایران بشمار مى روند ! ، گامهاى استوار بردارد و در راه رسيدن به تحقق همه اين نيازها و وعده ها ، به موفقيت ، نايل آيــد !!

مديران شبكه انترنتى سلام نورديک

آدرس الکترونیکى

info@salamnordic.com

شماره تلفن و آدرس پستى

Salam Nordic
Box 4080
102 62 Stockholm
Sweden

شماره موبايل
0046(0)70 77 67 555

به رادیو گلها گوش کنید
Radio Golha Internet Radio